Regulamin konkursu

I. Organizator

 1. Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce-Zdroju.

II. Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do dekarzy.
 2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Konkurs trwa od 8 sierpnia do 30 października 2022 r.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 6. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
 7. Przystąpienie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie www.mistrzdekarstwa.pl.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji konkursu Mistrz Dekarstwa.

III. Cel konkursu

 1. Promowanie marki Organizatora.
 2. Promowanie zawodu dekarza, kunsztu dekarskiego oraz wspieranie rozwoju branży poprzez propagowanie odpowiednich metod i technik stosowanych w zakresie wykonywania pokryć dachowych.
 3. Promowanie walorów użytkowych produktów Blachotrapez
 4. Ukazanie możliwości zastosowania produktów Blachotrapez.
 5. Promowanie innowacyjnych możliwości montażowych produktów Blachotrapez
 6. Promowanie szerokiego spektrum zastosowań produktów Blachotrapez..

IV . Zasady udziału w konkursie

 1. Każdy, kto wyraża zgodę na przystąpienie do konkursu jest zobowiązany do wypełnienia oraz przesłania do Organizatora Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu poprzez udostępnioną przez Organizatora stronę internetową uzyskuje możliwość do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w formie udostępnionego przez Organizatora quizu, taką samą drogą, jaką otrzymał zestaw pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma dwa punkty.
 3. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.mistrzdekarstwa.pl będzie zobowiązany do przesłania od 1 do 6 fotografii wykonanych przez siebie realizacji pokryć dachowych, obróbki blacharskiej, montażu systemu rynnowego bądź montażu i obróbki okna dachowego. Prace dekarskie wykonane mogą być z dowolnych materiałów, dowolnego producenta.
 4. Przesłane materiały powinny posiadać jednego autora.
 5. Autorzy prac przystępując do konkursu jednocześnie oświadczają za pomocą formularza zgłoszeniowego, iż posiadają prawa autorskie do zgłoszonych prac, jak również wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przedmiotowego konkursu.
 6. Przesłane prace nie będą zwracane.

V. Prawa Autorskie

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu potwierdza, że:
  • a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach;
  • b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
  • c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
 3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej Organizatora, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 4. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
  • a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  • b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  • c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  • d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie,
  • e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
  • f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności, w sieci Internet, na materiałach brandingowych, gadżetach reklamowych, itp.
 5. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 6. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  • a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  • b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  • c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
  • d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 7. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

VI. Zasady szczegółowe

 1. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając  fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 2. Uczestnik konkursu przesyłając pracę jednocześnie wyraża w formie pisemnej zgodę na jej nieodpłatną publikację we wszystkich mediach wykorzystywanych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wymogów wymienionych w niniejszym regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji i przeciwdziałania próbie oszustwa poprzez odfiltrowanie głosów budzących wątpliwości w przypadku wykrycia nieuczciwie pozyskanych głosów publiczności (próby manipulacji wynikami).
 5. Organizator po zakończeniu Konkursu, wyłoni 6 finalistów, przy czym jeden z nich zostanie wyłoniony w oparciu o największą liczbę głosów udzielonych w trakcie trwania konkursu przez SMS lub interakcję pod indywidualnym postem konkursowym opublikowanym na profilu Facebook „Mistrz Dekarstwa”.
 6. Punkty za głosy przyznawane są według następującego schematu:
  • a) SMS: 5 punków,
  • b) komentarz pod indywidualnym postem konkursowym: 4 punkty,
  • c) udostępnienie indywidualnego posta konkursowego: 2 punkty,
  • d) reakcja pod indywidualnym postem konkursowym: 1 punkt.
 7. Punkty za interakcje pod indywidualnym postem konkursowym dotyczą głównego posta z galerią. Do głosów nie zaliczają się interakcje pod każdym zdjęciem z osobna.
 8. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników będzie posiadać taką samą liczbę głosów publiczności o ostatecznej klasyfikacji i miejscu zapewniającym udział w Finale decyduje ilość punktów zdobytych w quizach. Jeśli one nie będą wystarczające do wyłonienia finalisty, decydująca będzie ilość komentarzy pod indywidualnym postem konkursowym.
 9. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową podczas Finału odbywającego się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

VII. Terminarz

 1. Konkurs trwa od 8 sierpnia 2022 r. do 30 października 2022 r.
 2. Odpowiedzi na zadane pytania oraz prace wykonane w ramach niniejszego konkursu, zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć do Organizatora w okresie trwania konkursu, najpóźniej do dnia 30 października 2022 r.
 3. Finał Konkursu odbędzie się w terminie ogłoszonym przez Organizatora. 

VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Oceny prac konkursowych dokona publiczność w formie głosowania poprzez SMS lub interakcje pod indywidualnym postem konkursowym opublikowanym na profilu Facebook „Mistrz Dekarstwa”, wyłaniając jednego z sześciu finalistów oraz Komisja Konkursowa na podstawie przesłanych prac, zgromadzonych punktów w ramach trwających w trakcie konkursu quizów wyłaniając tym samym 5 pozostałych finalistów. W trakcie finału oceny dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe Organizatora.
 3. Organizator w przypadku odmowy uczestnictwa w Finale przez wyłonionego finalistę, zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego finalisty z listy rezerwowej, która wyłoniona zostanie przez Komisję Konkursową na podstawie przesłanych prac oraz punktów zebranych w ramach konkursu przez pozostałych finalistów.
 4. Wręczenie nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania nagrody.

IX. Nagrody

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 6 uczestników konkursu.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci samochodu marki Toyota Hilux.
 3. Pozostali uczestnicy finału otrzymają nagrodę w postaci zestawu narzędzi o wartości nie przekraczającej 5000 zł brutto każdy.

X. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby przedmiotowego konkursu.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,ul.Kilińskiego 49A; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.pl. Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie organizatora: https://www.blachotrapez.eu/pl/rodo.
 5. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Do Nagrody, o której mowa w pkt VI ppkt 2 Regulaminu, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości tej Nagrody, która nie zostanie przekazana Zwycięzcy, lecz potrącona przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy.
 7. Laureaci konkursu zobowiązują się do przekazania Organizatorowi wszystkich, niezbędnych danych do wypełnienia obowiązków podatkowych (w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, właściwy urząd skarbowy).
 8. Laureat zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia swojego wizerunku Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, zgodnie z treścią załączonego oświadczenia do wykorzystania w materiałach szkoleniowych, promocyjnych lub reklamowych w postaci filmu bądź fotografii oraz do nieudostępniania swojego wizerunku przez okres 1 roku od dnia otrzymania nagrody podmiotom konkurencyjnym względem spółki Blachotrapez sp. z o.o. oraz podmiotów powiązanych. Przez działalność konkurencyjną rozumie się sprzedaż pokryć dachowych, systemów rynnowych okien, asortymentu dekarskiego, systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz pozostałego asortymentu z obszaru OZE. W przypadku braku zgody w powyższym zakresie, Organizator zachowuje prawo naliczenia kary w wysokości 30% wartości nagrody.
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.