Regulamin konkursu

I. Organizator

 1. Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce-Zdroju.

II. Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do dekarzy.
 2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Konkurs trwa od 1 września do 30 listopada 2023 r.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 6. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
 7. Przystąpienie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.mistrzdekarstwa.pl.  
 8. W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji konkursu Mistrz Dekarstwa.  

III. Cel konkursu

 1. Promowanie marki Organizatora.
 2. Promowanie zawodu dekarza, kunsztu dekarskiego oraz wspieranie rozwoju branży poprzez propagowanie odpowiednich metod i technik stosowanych w zakresie wykonywania pokryć dachowych.
 3. Promowanie walorów użytkowych produktów Blachotrapez
 4. Ukazanie możliwości zastosowania produktów Blachotrapez.
 5. Promowanie innowacyjnych możliwości montażowych produktów Blachotrapez.
 6. Promowanie szerokiego spektrum zastosowań produktów Blachotrapez.

IV . Zasady udziału w konkursie

 1. Każdy, kto wyraża zgodę na przystąpienie do konkursu jest zobowiązany do wypełnienia oraz przesłania do Organizatora Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu poprzez udostępnioną przez Organizatora stronę internetową uzyskuje możliwość do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w formie udostępnionego przez Organizatora quizu, taką samą drogą, jaką otrzymał zestaw pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 100 punktów. Każdy uczestnik na zgłoszony numer telefonu otrzyma kod weryfikacyjny do swojego konta.
 3. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.mistrzdekarstwa.pl będzie zobowiązany do przesłania od 1 do 6 fotografii wykonanych przez siebie realizacji w danych podkategoriach:
  • I KATEGORIA BLACHOTRAPEZ
   • a. Panele dachowe lub elewacyjne
   • b. Blachodachówki
   • c. BTR Systems – pokrycia z kruszywem skalnym
   • d. Systemy rynnowe KROP
  • II KATEGORIA OPEN
   • e. Prace dekarskie wykonane mogą być z dowolnych materiałów, dowolnego producenta.
 4. Każdy uczestnik w ramach konkursu Mistrz Dekarstwa 2024 może uzyskać tytuł  Wojewódzkiego Mistrza Dekarstwa (maksymalnie 16) zdobywając największą ilość punktów w danym województwie  w poniższych podkategoriach:
  • a. Panele dachowe lub elewacyjne
  • b. Blachodachówki
  • c. BTR Systems – pokrycia z kruszywem skalnym
  • d. Systemy rynnowe KROP
 5. Przesłane materiały powinny posiadać jednego autora.
 6. Autorzy prac przystępując do konkursu jednocześnie oświadczają za pomocą formularza zgłoszeniowego, iż posiadają prawa autorskie do zgłoszonych prac, jak również wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przedmiotowego konkursu.
 7. Przesłane prace nie będą zwracane.

V. Prawa Autorskie

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu potwierdza, że:
  • a. zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych konkursach;
  • b. Jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
  • c. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
 3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej Organizatora, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 4. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
  • a. wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  • b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  • c. opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  • d. obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie,
  • e. rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
  • f. wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności, w sieci Internet, na materiałach brandingowych, gadżetach reklamowych, itp.
 5. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 6. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  • a. wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  • b. zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
   upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
  • c. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 7. Powyższe oznacza w szczególności, lecz niewyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

VI. Zasady szczegółowe

 1. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 2. Uczestnik konkursu przesyłając pracę jednocześnie wyraża w formie pisemnej zgodę na jej nieodpłatną publikację we wszystkich mediach wykorzystywanych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wymogów wymienionych w niniejszym regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji i przeciwdziałania próbie oszustwa poprzez odfiltrowanie głosów budzących wątpliwości w przypadku wykrycia nieuczciwie pozyskanych głosów publiczności (próby manipulacji wynikami).
 5. Organizator po zakończeniu każdego z etapów  Konkursu Mistrza Dekarstwa,  wyłoni łącznie 8 finalistów:
  • I Kategoria Blachotrapez
   • a. Panel dachowy lub elewacyjny – 2 finalistów,
   • b. Blachodachówki – 2 finalistów,
   • c. BTR Systems – pokrycia z kruszywem skalnym – 1 finalista
   • d. System rynnowe KROP – 1 finalista
  • II Kategoria Open
   • e. Prace dekarskie wykonane mogą być z dowolnych materiałów, dowolnego producenta – 2 finalistów
 6. Niezależnie od powyższego, Organizator po zakończeniu Konkursu Mistrza Dekarstwa, wyłoni 16 zwycięzców Wojewódzkiego Mistrza Dekarstwa, jednego z każdego województwa.
 7. Punkty za głosy przyznawane są według następującego schematu w każdej podkategorii:
  • a. SMS: 50 punktów,
  • b. komentarz pod indywidualnym postem konkursowym: 10 punktów (pierwsze 20 komentarzy liczone są za 20 punktów),
  • c. udostępnienie indywidualnego posta konkursowego: 2 punkty (pierwsze 20 udostępnień liczone są za 10 punktów),
  • d. reakcja pod indywidualnym postem konkursowym: 1 punkt (pierwsze 20 reakcji liczone są za 2 punkty).
 8. Punkty za interakcje pod indywidualnym postem konkursowym dotyczą głównego posta z galerią. Do głosów nie zaliczają się interakcje pod każdym zdjęciem z osobna.
 9. Każdy uczestnik w trakcie trwania konkursu ma możliwość zdobyć dodatkowe punkty poprzez zeskanowanie telefonem QR kodu umieszczonego na plakatach w oddziałach firmowych Blachotrapez. QR kod można zeskanować telefonem komórkowym po zalogowaniu się na swoje konto w konkursie Mistrz Dekarstwa. Po zeskanowaniu kodu, dekarz zyska dodatkowe 500 punków w klasyfikacji generalnej. QR kod przez każdego uczestnika może być zeskanowany 1 raz w ciągu każdego miesiąca trwania konkursu, czyli łącznie 3 razy. Maksymalna liczba punktów jakie można uzyskać wynosi 1500.
 10. Zwycięzca konkursu Mistrz Dekarstwa zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową podczas Finału odbywającego się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 11. 16 zwycięzców Wojewódzkiego Mistrza Dekarstwa zostanie wyłonionych przez Komisję konkursową. Zostaną oni nagrodzeni w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

VII. Terminarz

 1. Konkurs Mistrz Dekarstwa  trwa od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r., podzielony jest na 2 kategorie i  5 etapów:
  • I Kategoria Blachotrapez
   • a. Panel dachowy lub elewacyjny
   • b. Blachodachówki,
   • c. BTR Systems – pokrycia z kruszywem skalnym,
   • d. Systemy rynnowe KROP,
  • II Kategoria Open
   • e. Prace dekarskie wykonane mogą być z dowolnych materiałów, dowolnego producenta: od 1 września do 30 listopada.
 2. Odpowiedzi na zadane pytania oraz prace wykonane w ramach niniejszego konkursu, zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć do Organizatora w okresie trwania konkursu i poszczególnych etapów.
 3. Finał Konkursu odbędzie się w terminie ogłoszonym przez Organizatora.  

VIII. Ogłoszenie wyników

 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa na podstawie przesłanych prac, zgromadzonych punktów w ramach trwających w trakcie konkursu quizów oraz punktów przyznawanych przez “publiczność” w formie SMS, reakcji, udostępnień i komentarzy wyłaniając tym samym 8 finalistów Konkursu Mistrz Dekarstwa w dwóch kategoriach. W trakcie Wielkiego  Finału oceny dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2. Oceny prac konkursowych Wojewódzkiego Mistrza Dekarstwa  dokona Komisja Konkursowa na podstawie przesłanych prac, zgromadzonych punktów w ramach trwających w trakcie konkursu quizów oraz punktów przyznawanych przez “publiczność” w formie SMS, reakcji, udostępnień i komentarzy wyłaniając tym samym 16 zwycięzców Wojewódzkiego Mistrza Dekarstwa.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe Organizatora.
 4. Organizator w przypadku odmowy uczestnictwa w Finale przez wyłonionego finalistę, zastrzega sobie prawo wyboru kolejnego finalisty z listy rezerwowej, która wyłoniona zostanie przez Komisję Konkursową na podstawie przesłanych prac oraz punktów zebranych w ramach konkursu przez pozostałych finalistów.
 5. Wręczenie nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania nagrody.

IX. Nagrody

 1. Zwycięzca konkursu Mistrz Dekarstwa otrzyma nagrodę w postaci samochodu marki ISUZU D-Max.  
 2. Pozostali uczestnicy finału otrzymają nagrodę w postaci zestawu narzędzi o wartości nie przekraczającej 10 000 zł brutto każdy.
 3. Laureaci, którzy otrzymają tytuł Wojewódzkiego Mistrza Dekarstwa otrzymają nagrodę w postaci voucherów o sumarycznej wartości 160 000 zł, czyli 10 000 zł dla każdego zwycięzcy. Vouchery mogą zostać wykorzystane na zakup produktów z Grupy Blachotrapez lub produktów z oferty partnerów Blachotrapez.   

X. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania całego konkursu.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby przedmiotowego konkursu.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul.Kilińskiego 49A; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.pl. Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie organizatora: https://www.blachotrapez.eu/pl/rodo.
 5. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Do Nagrody, o której mowa w pkt VI ppkt 2 Regulaminu, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości tej Nagrody, która nie zostanie przekazana Zwycięzcy, lecz potrącona przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy.
 7. Laureaci konkursu zobowiązują się do przekazania Organizatorowi wszystkich, niezbędnych danych do wypełnienia obowiązków podatkowych (w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, właściwy urząd skarbowy).
 8. Laureat Konkursu Mistrz Dekarstwa zobowiązuje się do:
  • a. nieodpłatnego udostępnienia swojego wizerunku Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, zgodnie z treścią załączonego oświadczenia do wykorzystania w materiałach szkoleniowych, promocyjnych lub reklamowych w postaci filmu bądź fotografii,
  • b. do nieudostępniania swojego wizerunku przez okres 3 lat od dnia otrzymania nagrody podmiotom konkurencyjnym względem spółki Blachotrapez sp. z o.o. oraz podmiotów powiązanych. Przez działalność konkurencyjną rozumie się sprzedaż pokryć dachowych, systemów rynnowych, asortymentu dekarskiego, systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz pozostałego asortymentu z obszaru OZE. W przypadku braku zgody w powyższym zakresie, Organizator zachowuje prawo naliczenia kary w wysokości 100% wartości nagrody.
  • c. do wykonania dwóch dni roboczych szkoleń w ciągu każdego roku kalendarzowego w okresie 3 lat w Centrum Szkoleniowym w terminie uzgodnionym przez Organizatora,
  • d. do udziału w audiowizualnej sesji reklamowej polegającej na spędzeniu jednego dnia roboczego podczas wykonywania prac dekarskich we wspólnie uzgodnionym terminie,
  • e. do udziału w maksymalnie 5 eventach w ciągu roku w terminie i miejscu uzgodnionym z Organizatorem,
 9. Laureaci Wojewódzkiego Mistrza Dekarstwa zobowiązują się do:
  • a. do udziału w audiowizualnej sesji reklamowej polegającej na spędzeniu jednego dnia roboczego podczas wykonywania prac dekarskich we wspólnie uzgodnionym terminie.
 10. Powstały materiał Organizator będzie mógł użyć w nieograniczonym czasie do celów promocyjnych.
 11. Organizator informuje, że konkurs "Mistrz Dekarstwa 2024" nie jest w żadnym zakresie organizowany, sponsorowany, wspierany przez firmę Meta Platforms oraz Google LLC. Firma Meta Platforms oraz Google LLC nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu.
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.